REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

§ 1.

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego prowadzonego przez sprzedawcę.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. sprzedawcy - oznacza Walhalla Inscenizacje Historyczne Marcin Lutomski ul. Polna 4, 64-412 Chrzypsko W. NIP 595-137-97-57 sklepie internetowym - oznacza to prowadzony przez sprzedawcę punkt handlowy, umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: www.walhalla.com.pl
 2. produktach - oznacza to towary, które oferowane są przez Sprzedawcę w sklepie internetowym,
 3. kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonującą zakupu produktów w sklepie internetowym.

§ 3.

 1. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego wymaga rejestracji klienta.
 2. W wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.
 3. Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,
  2. potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez kliknięcie na link zawarty w e-mailu rejestracyjnym, wysłanym przez serwis Walhalla.com.pl na konto e-mail podane przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
 4. Każde kolejne wejście do sklepu internetowego wymaga zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu oraz odpowiadającego mu hasła.

§ 4.

 1. Dokonanie zakupu produktu oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez klienta zamówienia na oznaczony produkt oraz jego potwierdzenia.
 2. Klient składa zamówienie poprzez:
  1. wybór produktu,
  2. podanie danych, które mają być umieszczone na fakturze dokumentującej sprzedaż,
  3. naciśnięcie przycisku "Sfinalizuj transakcję" w serwisie walhalla.com.pl
 3. Zamówienia z nieprawidłowymi danymi klienta lub nieprawidłowo wypełnione będą realizowane tylko wówczas jeśli uda nam się uzyskać kontakt telefoniczny i klient poprawi dane.
 4. W przypadku wystąpienia niejasności w zakresie wypełnienia przesłanych danych, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O fakcie tym sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta drogą elektroniczną.
 5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego w serwisie Walhalla.com.pl zamówienia wraz z fakturą proforma zawierającą specyfikację złożonego zamówienia.
 6. Klient dokonuje potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie na link "Potwierdź", zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail.
 7. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 godzin od jego złożenia zamówienie nie będzie realizowane.

§ 5.

 1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera pod adres podany przez klienta w formularzu zamówienia.
 2. Koszt dostawy jest w całości pokrywany przez klienta chyba że uda się stworzyć zamówienie indywidualne. Aktualna wysokość kosztów dostawy produktu podawana jest poprzez uwidocznienie kosztu dostawy na stronie zamówienia.
 3. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą klienta ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena określona w potwierdzeniu zamówienia. Cena ta jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

§ 6.

 1. Jeżeli klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie do 10 dni od dnia wydania klientowi produktu.
 2. W przypadku pozostałych Klientów nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

 1. Po otrzymaniu przesyłki klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem Poczty Polskiej protokołu reklamacyjnego.

§ 8.

 1. Informacje o sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia produktu klientowi.
 2. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do sklepu internetowego klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez sprzedawcę. klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji i obsługi klientów sklepu walhalla.com.pl
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

§ 9.

 1. W przypadku, gdy klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 2. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.walhalla.com.pl
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym.
 3. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

§ 11.

1.      Zamówienia dzielimy na ogólne i indywidualne. Status zamówień indywidualnych      przyznaje sprzedawca i są to zamówienia przekraczające pewną średnią ilość zamówień.

2.      Czas realizacji zamówień ogólnych jest do 3 tygodni, zamówienia indywidualne uzgadniane są ze sprzedawcą.

3.      Zakup strojów historycznych, ( w tym przeszywanic ) oraz namiotów umawiane jest każdorazowo ze sprzedawcą. 

4.      Warunki sprzedaży i dostarczenie namiotów historycznych umawiane są indywidualnie.

5. Wadliwy towar podlega zwrotowi czy wymianie

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 05 kwiecień 2008.